Làm việc với tập hợp ảnh Google Earth Engine

bộ sưu tập hình ảnh có chứa tất cả hình ảnh của một vệ tinh.

This introductory training is part of the official training materials prepared by the United States Department of Agriculture.

Code Editor cho phép người dùng thực hiện được tất cả các chức năng của Earth Engine, tuy nhiên, cần có hiểu biết cơ bản về lập trình và JavaScript. Trong bài tập này, chúng ta sẽ tiếp tục học về ngôn ngữ lập trình Java và các khái niệm mới về dữ liệu không gian trong Earth Engine. Bạn sẽ tiếp tục những gì được học ở bài tập 2 về đối tượng ảnh; tuy nhiên trong bài học này bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào các tập hợp hoặc chồng lớp của các đối tượng ảnh có tính chất tương tự. Trong bài học này, bạn sẽ tập trung vào các khái niệm cơ bản và phương pháp liên quan đến các tập hợp ảnh trong Earth Engine. Đây là hướng dẫn giúp người sử dụng có thể viết được các sript đơn giản trong JavaScript.

Làm việc với tập hợp ảnh

Một tập hợp ảnh là một nhóm các ảnh cùng loại trong Earth Engine. Ví dụ như, tất cả ảnh Landsat 8 trong GEE là một tập hợp ảnh
Trong Code Editor, bạn có thể làm việc với toàn bộ tập hợp ảnh ở một dạng nhất định, hoặc bạn có thể sử dụng các bộ lọc để tạo ra một tập ảnh cụ thể (ví dụ như để thể hiện khu vực nhiên cứu của bạn hoặc cho một khoảng thời gian cụ thể). Đọc thêm tại https://developers.google.com/earth-engine/ic_info

A. Mở một Script mới

1. Mở trang web Code Editor trong Google Chrome
https://code.earthengine.google.com/

2. Click vào biểu tượng đầu mũi tên cạnh nút Reset và chọn Clear script.

 

B. Tạo một tập hợp đối tượng ảnh Landsat
1. Tạo một tập hợp các ảnh Landsat 8 có sẵn bằng cách gõ hoặc copy/paste dòng code sau vào code editor

// Get a collection.
var L8_collection = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC8_L1T_TOA');

2. Tiếp theo chúng ta sẽ hiển thih nó trên cửa sổ bản đồ, copy code dưới đây và paste vào code editor. Sau đó click Run để thực hiện toàn bộ các dòng lệnh.

Map.addLayer(L8_collection, { min:0.05, max: 0.8, bands: 'B6, B5, B4' }, 'Landsat Collection');
Map.setCenter(100.56, 13.94, 7);

i. Bạn thấy gì trên cửa sổ bản đồ? Tập ảnh gồm nhiều ảnh, nhưng không phải tất cả đều được hiện lên. Khi chúng ta sử dụng hàm Map.addLayer để đưa một tập ảnh vào cửa sổ bản đồ, theo mặc định/default chỉ các pixel mới nhất sẽ được hiển thị

2.  (Không bắt buộc) Nếu bạn thêm vào dòng lệnh print/in, bạn có thể xác định có bao nhiêu ảnh ở trong tập hợp. Copy và paste dòng sau vào dưới phần script của mình

print(L8_collection);

i. Tuy nhiên, vì tập ảnh của chúng ta tương đối lớn, chúng ta nhận được báo lỗi trên Console “Collection query aborted after accumulating the metadata for over 5,000 elements”. Có nghĩa là yêu cầu in tập ảnh không thực hiện được khi gom toàn bộ siêu dữ liệu của hơn 5,000 đối tượng ảnh. Chúng ta sẽ lọc tập ảnh theo không gian hoặc thời gan và tìm cách khác để có số lượng ảnh phù hợp trong tập ảnh cần cho việc sử dụng.

assign3_1.jpg

ii. Comment out (//) lên trước lệnh print/in. Chúng ta sẽ trở lại sau

// print(L8_collection);

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s