Lọc Tập Ảnh Theo Thời Gian GEE

Chọn hình ảnh cho thời gian cụ thể mà bạn quan tâm

This introductory training is part of the official training materials prepared by the United States Department of Agriculture.

Code Editor cho phép người dùng thực hiện được tất cả các chức năng của Earth Engine, tuy nhiên, cần có hiểu biết cơ bản về lập trình và JavaScript. Trong bài tập này, chúng ta sẽ tiếp tục học về ngôn ngữ lập trình Java và các khái niệm mới về dữ liệu không gian trong Earth Engine. Bạn sẽ tiếp tục những gì được học ở bài tập 2 về đối tượng ảnh; tuy nhiên trong bài học này bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào các tập hợp hoặc chồng lớp của các đối tượng ảnh có tính chất tương tự. Trong bài học này, bạn sẽ tập trung vào các khái niệm cơ bản và phương pháp liên quan đến các tập hợp ảnh trong Earth Engine. Đây là hướng dẫn giúp người sử dụng có thể viết được các sript đơn giản trong JavaScript.

Lọc Tập Ảnh Theo Thời Gian

A. Tạo tập ảnh với giới hạn theo ngày

1. Tiếp theo thêm một dòng lệnh giúp lọc ảnh theo thời gian, sử dụng hàm filterDate() (xem ví dụ dưới đây). filterDate() cho phép bạn định rõ ngày bắt đầu và kết thúc như các tham số đầu vào để giảm kích thước của tập ảnh và đạt được mục tiêu dự án của mình. Dòng code mới đưa phép lọc vào tập dữ liệu, L8_StudyArea, dựa vào ngày mà các ảnh được thu nhận.

2. Sau đó, thêm lệnh count/đếm và print/in để xem có bao nhiêu ảnh trong tập ảnh mới.

3. Chúng ta đã có script hoàn chỉnh phía dưới. Chỉnh sửa sript của bạn cho đúng và Click Run,

// Get a collection.
var L8_collection = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC8_L1T_TOA');

// Filter to scenes that intersect your boundary
var L8_StudyArea = L8_collection.filterBounds(StudyArea);

// Filter to scenes for a given time period
var L8_SA_2015 = L8_StudyArea.filterDate('2015-01-01', '2015-12-31');

Map.addLayer(L8_SA_2015,
{ min:0.05, max: 0.8, bands: 'B6, B5, B4' });
Map.centerObject(StudyArea, 7);

// Get the number of images.
var count = L8_StudyArea.size();
print('Count of L8_StudyArea: ', count);

// Get the number of images.
var count15 = L8_SA_2015.size();
print('Count of L8_SA-2015: ', count15);

4. (Không bắt buộc) Dưới đây là một số lệnh bổ sung giúp bạn có thể tìm hiểu tập ảnh của mình. Các lệnh này nằm trong phần hướng dẫn sử dụng
https://developers.google.com/earth-engine/ic_info

// Get statistics for a property of the images in the collection.
var sunStats = L8_StudyArea.aggregate_stats('SUN_ELEVATION');
print('Sun elevation statistics: ', sunStats);

// Sort by a cloud cover property, get the least cloudy image.
var LoCloudimage = ee.Image(L8_StudyArea.sort('CLOUD_COVER').first());
print('Least cloudy image: ', LoCloudimage);

// Limit the collection to the 10 most recent images.
var recent = L8_StudyArea.sort('system:time_start', false).limit(10);
print('Recent images: ', recent);

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s